Available courses

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. 

     Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. 


Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. 

     Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. 


Завдання вивчення курсу полягає у здобутті теоретичних знань та практичних умінь, навичок щодо організації, методики та техніки проведення контролю виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є надання знань, умінь, компетенцій практичного володіння іноземною мовою в сферах  професійного та ситуативного спілкування в усній та письмових формах, перекладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру та бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. 

Основними завданнями вивчення дисципліни ««Іноземна мова за професійним спрямуванням» є  набуття знань, умінь, здатностей для практичного володіння  іноземною мовою в сферах  професійного та ситуативного спілкування в усній та письмових формах.


Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. 

     Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. 


Метою вивчення дисципліни є підготовка кваліфікованих спеціалістів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок», формування у студентів комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку.


Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є практичне володіння  іноземною мовою, сформованість у студентів спеціальності «Туризм» іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. Під практичним володінням розуміється досягнення такого рівня, який забезпечить майбутньому молодшому спеціалісту можливість спілкування іноземною мовою в обсязі і межах тематики, визначеної навчальною програмою, що дозволить отримувати, передавати і сприймати наукову, ділову і загальну інформацію як за своєю спеціальністю, так і в різноманітних сферах життя і діяльності. 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння здобувачами освіти теретичних основ аудиту та провадження аудиторської діяльності в Україні, оволодіння практичними навичками методики проведення аудиту діяльності підприємства.

Мета дисципліни - отримання здобувачами освіти базових знань з основи формування облікових процедур за банківськими операціями, комплексних грунтовних практичних знань з бухгалтерського обліку у комерційному банку, а також виховання у здобувачів вмінь самостійно визначати економічний вплив операцій банків на зміни у фінансовій звітності. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача.

 Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою.Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є надання знань, умінь, компетенцій практичного володіння іноземною мовою в сферах  професійного та ситуативного спілкування в усній та письмових формах, перекладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру та бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.