Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є практичне володіння  іноземною мовою, сформованість у студентів спеціальності «Туризм» іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. Під практичним володінням розуміється досягнення такого рівня, який забезпечить майбутньому молодшому спеціалісту можливість спілкування іноземною мовою в обсязі і межах тематики, визначеної навчальною програмою, що дозволить отримувати, передавати і сприймати наукову, ділову і загальну інформацію як за своєю спеціальністю, так і в різноманітних сферах життя і діяльності. 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння здобувачами освіти теретичних основ аудиту та провадження аудиторської діяльності в Україні, оволодіння практичними навичками методики проведення аудиту діяльності підприємства.

Мета дисципліни - отримання здобувачами освіти базових знань з основи формування облікових процедур за банківськими операціями, комплексних грунтовних практичних знань з бухгалтерського обліку у комерційному банку, а також виховання у здобувачів вмінь самостійно визначати економічний вплив операцій банків на зміни у фінансовій звітності.