Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. 

     Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. 


Метою вивчення дисципліни є отримання знань з основ туризмознавства, питань пов’язаних із створенням та організацією роботи з документами у галузі туризму, а також у формуванні умов для здійснення оцінки туристичних ресурсів, функцій туризму, передумов здійснення туристичної діяльності.