Метою вивчення електрообладнання та засобів автоматизації сільськогосподарської техніки є формування системи знань про електрообладнання сільськогосподарських виробничих установок, що забезпечує механізацію і автоматизацію виробничих процесів, а також призначення, будову і принцип роботи автоматичних систем контролю і управління сучасних мобільних сільськогосподарських машин.


Метою вивчення дисципліни “Експлуатація машин та обладнання” є оволодіння майбут­німи спеціалістами теоретичними знаннями і набуття прак­тич­них умінь і навичок з комплектування і високоефективного використання машинно-тракторних агрегатів, прогресивного ком­плексу машин в землеробстві при виробництві сільськогосподарських культур за прогресивними технологіями. 

Метою навчальної практики з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання” є закріплення майбут­німи спеціалістами теоретичних знань і набуття прак­тич­них умінь та навичок з комплектування і високоефективного використання машинно-тракторних агрегатів, прогресивного ком­плексу машин в землеробстві при виробництві сільськогосподарських культур за прогресивними технологіями. 

Курсовий проект дає можливість студентам закріпити одержані знання з усіх розділів дисципліни. Проект виконується за ін­ди­ві­дуальним завданням. У процесі підготовки курсового проекту сту­ден­ти використовують вихідні дані розглянуті на засіданні циклової комісії і затверджені наказом директора.