Основи енергозбереження ”  є  фундаментальна теоретична і практична підготовка студентів з питань, що стосуються виробництва, перетворення і економного споживання різних видів енергії в умовах суспільства, яке прагне до сталого розвитку, що може становити предметну область майбутньої діяльності студентів як фахівців з екології. У курсі лекцій розглядаються основні енергетичні ресурси, системи виробництва, розподілу та споживання енергії в різних галузях народного господарства, вітчизняний та зарубіжний  досвід в галузі енергозбереження, законодавчі акти, що стосуються ефективного використання енергоресурсів.

Метою навчальної практики з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання” є закріплення майбут­німи спеціалістами теоретичних знань і набуття прак­тич­них умінь та навичок з комплектування і високоефективного використання машинно-тракторних агрегатів, прогресивного ком­плексу машин в землеробстві при виробництві сільськогосподарських культур за прогресивними технологіями.