Метою  дисципліни "Фізичне виховання" у вищому навчальному закладі І і II рівнів акредитації – є послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти ("молодший спеціаліст").

Актуальність впровадження програми з фізичного виховання зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинуту гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до фізичного удосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.


Метою вивчення дисципліни “Експлуатація машин та обладнання” є оволодіння майбут­німи спеціалістами теоретичними знаннями і набуття прак­тич­них умінь і навичок з комплектування і високоефективного використання машинно-тракторних агрегатів, прогресивного ком­плексу машин в землеробстві при виробництві сільськогосподарських культур за прогресивними технологіями. 

Мета навчальної практики – оволодіння знаннями з призначення, будови, технологічного процесу роботи та технологічного налагодження на задані умови роботи сільськогоспо­дарських машин.

Метою вивчення загальної електротехніки є формування системи знань про принципи, закладені в основу роботи тих чи інших приладів і пристроїв. Особливу увагу необхідно звернути на датчики автоматичного контролю, оскільки вони є необхідною частиною багатьох сільськогосподарських машин.

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є надання знань, умінь, компетенцій практичного володіння іноземною мовою в сферах  професійного та ситуативного спілкування в усній та письмових формах, перeкладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру та бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.