Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язування практичних задач.  Значні вимоги до володіння математикою у розв’язуванні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах. Тому одним із головних завдань цього курсу є забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності.


Рекреаційна географія, як науковий напрям в економічній і соціальній географії, набуває все більшого значення. Вона займається вивченням умов формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів (ТРК) та систем організації діяльності людей поза робочим часом, зокрема географією відпочинку (лікувально-оздоровчими системами) і туризму в різних регіонах і країнах світу.

Поява та поширення цього нового напряму в системі географічних наук знаменує повернення географічної науки обличчям до суспільства з його потребами відпочинку, оздоровлення, збагачення надбаннями культури.


Надзвичайно важливою функцією географії туризму є інформування населення про туристичний потенціал територій. Вона ж дає людям уявлення про види і форми туризму, про значущі об'єкти природи, культури, історії, а також про підприємства індустрії туризму, що знаходяться в їх країні і за кордоном. Тим самим географія туризму пробуджує зацікавленість у потенційних мандрівників до вже існуючих або тільки таких, що складаються туристичних центрів і цілеспрямовано формує бажання їх відвідати

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Фізичне виховання - важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.


Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача.

 

     Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою

222.jpg222.jpg