Метою навчальної практики є підготовка студентів до професійної діяльності в установах банку.


Метою  дисципліни "Фізичне виховання" у вищому навчальному закладі І і II рівнів акредитації – є послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти ("молодший бакалавр").

Актуальність впровадження програми з фізичного виховання зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинуту гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до фізичного удосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.


Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

                                                    

Мета дисципліни - отримання здобувачами освіти базових знань з основи формування облікових процедур за банківськими операціями, комплексних грунтовних практичних знань з бухгалтерського обліку у комерційному банку, а також виховання у здобувачів вмінь самостійно визначати економічний вплив операцій банків на зміни у фінансовій звітності.