Географія у закладах  освіти – це предмет світоглядного характеру, що формує в учнів цілісне, комплексне, системне уявлення  про  Землю  як  планету  людей.  Метою  географічної  освіти  є формування умінь, навичок, а також можливостей їх застосування у різних життєвих ситуаціях. Вивчення географії спрямовано на розвиток особистої відповідальності учня за все, що відбувається в навколишньому світі. Шкільна географія має допомогти дітям адекватно реагувати на зміни, що відбуваються навколо, а географічне мислення має стати частиною суспільної свідомості.


Мета та завдання навчальної дисципліни 

Фізичне виховання - важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.


Мета вивчення зарубіжної літератури у коледжі – розвиток ключових і предметних компетентностей студентів у процесі читацької діяльності, заохочення їх до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів студентів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, виховання в студентів поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння студентами іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них  іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача. 

     Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий підхід зумовлює формування  готовності студентів до іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою.